O FIRMIE

Działamy od 1996 roku na podstawie zezwolenia PUNU (obecnie Komisja Nadzoru Finansowego) nr 68/97 na prowadzenie działalności brokerskiej w zakresie ubezpieczeń.
Multi Broker Sp. z o.o. jest członkiem Polskiej Izby Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych. Prezesem jest Maciej Utrata w ubezpieczeniach od 1991roku . Pracownicy to wysokiej klasy specjaliści z wieloletnim doświadczeniem na rynku ubezpieczeń.

Multi Broker Sp. z o.o. została wpisana do rejestru pośredników prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego (dawną Komisję Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych) w dziale drugim, rozdział pierwszy (brokerzy ubezpieczeniowi wykonujący działalność brokerską)

Multi Broker Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie,
Biuro Warszawa Al Ujazdowskie 16/62 jest wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 5816 NIP: 525-15-75-114, REGON: 012350908, kapitał zakładowy: 50.000 zł