Gwarancje ubezpieczeniowe

W naszej ofercie znajdują się następujące rodzaje gwarancji ubezpieczeniowych:

GWARANCJA ZAPŁATY WADIUM :
adresowana do firm biorących udział w przetargach publicznych i nie tylko.
Pozwala na uczestnictwo w wielu postępowaniach bez konieczności blokowania środków własnych na wpłatę wadium.
jest dowodem kondycji finansowej Ubezpieczonego,
Gwarant zobowiązuje się do zapłaty wadium w przypadku gdy Ubezpieczony odmówi podpisania kontraktu na warunkach, które zostały określone we własnej ofercie, nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub gdy z innych przyczyn zależnych od Ubezpieczonego nie dojdzie do podpisania umowy.

GWARANCJA NALEŻYTEGO WYKONANIA
Gwarant zobowiązuje się do zapłaty określonej kwoty w sytuacji gdy wykonawca nie zrealizuje kontraktu w ustalonym terminie lub zrealizuje go w sposób nieprawidłowy lub nie pełny, także gdy nie zachowa on ustalonych parametrów jakościowych.

GWARANCJA USUNIĘCIA WAD I USTEREK:
Gwarant zobowiązuje się do zapłaty określonej kwoty w sytuacji gdy wykonawca realizowanego kontraktu nie usunie wad i usterek (we właściwy sposób i w określonym terminie).

GWARANCJA ZWROTU ZALICZKI:
polega na zabezpieczeniu interesów osoby inwestującej, która na rzecz realizowanego projektu wypłaca wykonawcy określoną zaliczkę, dotyczy sytuacji, kiedy zaliczka zostanie wykorzystana w sposób niezgodny z umową.

GWARANCJA ZAPŁATY ZOBOWIĄZAŃ CELNYCH I PODATKOWYCH:
dla importerów rozliczających podatek od towarów i usług, beneficjentem jest Krajowej Administracji Skarbowej.

GWARANCJA KAUCYJNA:
adresowana do najemców podmiotów wynajmujących powierzchnię użytkową w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą i zobligowanych do zapłaty kaucji lub złożenia zabezpieczenia na rzecz wynajmującego.

GWARANCJA KONCESYJNA:
adresowana do podmiotów prowadzących działalność gospodarczą wymagającą koncesji lub zezwolenia i zobligowanych do złożenia z tego tytułu zabezpieczenia na rzecz organu udzielającego koncesji (zezwolenia).

WNIOSEK O GWARANCJE UBEZPIECZENIOWE

 

Wpłata wadium jest bardzo częstym warunkiem udziału w postępowaniu przetargowym. Zamiast gotówki tytułem wadium zazwyczaj można złożyć ubezpieczeniową gwarancję przetargową (inaczej zwaną gwarancją wadialną). Dzięki temu nie ma potrzeby angażowania własnych środków pieniężnych.
Wykorzystując gwarancje przetargowe można zatem niskim kosztem, bez pogorszenia płynności finansowej, przystępować do wielu przetargów toczących się w tym samym czasie i dzięki temu zwiększać szanse zdobycia nowych zleceń.
Korzystając z gwarancji ubezpieczeniowych Allianz:
Poprawiasz płynność finansową – nie blokujesz gotówki, korzystasz z zaliczek
Nie obciążasz bankowych linii kredytowych gwarancjami bankowymi
Zwiększasz swoją wiarygodność wobec partnerów biznesowych
Nie ryzykujesz utratą kaucji gotówkowej w razie upadłości kontrahenta

Procedura uzyskania gwarancji lub limitu na gwarancje to proces składający się z kilku etapów.
Podmiot wnioskujący o uzyskanie gwarancji lub limitu gwarancyjnego składa wniosek „pełny” wraz z dokumentami.
Wniosek powinien zawierać informacje o wnioskodawcy gwarancji (pełna nazwa, adres, nip, regon), beneficjencie gwarancji (pełna nazwa, adres, nip, regon), wysokości sumy gwarancyjnej, okresie obowiązywania gwarancji, zobowiązaniu będącym przedmiotem gwarancji ( np. tytuł przetargu).
Do wniosku niezbędne jest załączenie dokumentów wymaganych przez gwaranta czyli podmiot wystawiający gwarancję : dokumentów finansowych, dokumentów rejestrowych firmy, projektu umowy zawieranej pomiędzy beneficjentem gwarancji a podmiotem wnioskującym o gwarancję, w przypadku gwarancji wadialnej będzie to specyfikacja istotnych warunków zamówienia tzw. SIWZ, Po otrzymaniu wniosku wraz z całą wymaganą dokumentacją następuje analiza ryzyka, oceniany jest wnioskodawca gwarancji oraz treść samej gwarancji.
Po ustaleniu treści gwarancji i jej akceptacji konieczne jest opłacenie składki za gwarancję, gwarant wystawia dokument który zawiera informacje o wysokości składki i sposobie jej płatności.
Po dokonaniu opłaty, gwarancja zostaje wydana wnioskodawcy lub beneficjentowi gwarancji.

Warunkiem uzyskania gwarancji jest uzyskanie od podmiotu wnioskującego zabezpieczenia, zabezpieczenie może mieć różna formę jednak musi ono zostać zaakceptowana przez gwaranta.
Zabezpieczenie ma umożliwić odzyskanie należności w przypadku wykorzystania gwarancji oraz przymusić zobowiązanego do prawidłowego wykonania pracy, usługi lub też innej czynności na rzecz beneficjenta gwarancji
Poniżej wymienione zostały akceptowalne formy zabezpieczeń:
Zabezpieczenia osobiste
Weksel – rodzaj papieru wartościowego, sporządzony w formie ściśle określonej w przepisach prawa wekslowego, wystawca weksla (trasant) zobowiązuje się bezwarunkowo, że inna osoba (trasat) dokona na rzecz odbiorcy weksla (remitenta) zapłaty określonej sumy pieniężnej (weksel trasowany) albo sam przyrzeka, że zapłaci sumę wekslową odbiorcy weksla.
Poręczenie cywilne – umowa cywilnoprawna na podstawie której poręczyciel zobowiązuje się względem wierzyciela wykonać zobowiązanie na wypadek, gdyby dłużnik nie wykonał zaciągniętego zobowiązania.
Poręczenie wekslowe – poręczenie złożone na wekslu, poręczenie za cudzy dług wekslowy, poręczenie to musi być złożone na drugiej stronie weksla, najczęściej dopisuje się oświadczenie : poręczam za wystawcę, poręczam lub aval. Poręczyciel może ograniczyć kwotowo swoją odpowiedzialność.
Przelew wierzytelności (cesja) – przeniesienie prawa do żądania spełnienia świadczenia (wierzytelności) przez wierzyciela (cedenta) na osobę trzecią (cesjonariusza).
Dobrowolne poddanie się egzekucji  – poddanie się egzekucji dokonywane w formie aktu notarialnego.
Zobowiązanie do przeniesienia własności nieruchomości  – przyrzeczenie dłużnika do przeniesienia prawa własności nieruchomości na wierzyciela w przypadku niewykonania zobowiązania. Umowa taka powinna być zawarta w formie aktu notarialnego, musi określać nieruchomość której dotyczy przeniesienie prawa własności.
Przejęcie długu – przystąpienie przez osobę trzecią w miejsce dłużnika.

Zabezpieczenia rzeczowe
Hipoteka – ograniczone prawo rzeczowe, na mocy którego wierzyciel może dochodzić zaspokojenia z nieruchomości.
Kaucja – kwota wpłacona na zabezpieczenie roszczeń w przypadku niewywiązania się z umowy.
Zastaw rejestrowy – zastaw na rzeczach ruchomych lub majątkowych wpisany do rejestru zastawów.
Blokada środków pieniężnych – umowne ograniczenie prawa właściciela rachunku bankowego do wyłącznego dysponowania nim.
Zastaw zwykły na prawach – zastaw na zbywalnych prawach majątkowych.
Zastaw zwykły na rzeczach – ograniczone prawo na mocy którego wierzyciel może dochodzić zaspokojenia z zastawionej rzeczy.
Przewłaszczenie na zabezpieczenie – przeniesienie własności rzeczy ruchomych pod warunkiem rozwiązującym w przypadku wykonania zobowiązania zabezpieczanego.

Termin obowiązywania gwarancji wadium
Termin ważności gwarancji wnoszonej jako wadium powinien obejmować cały okres związania ofertą tj. od dnia upływu składania ofert do ostatniego dnia związania ofertą.
Okres związania ofertą określa art. 85 ustawy Prawo Zamówień Publicznych według której wykonawca jest związany ofertą do upływu terminu określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jednak nie dłużej niż :
30 dni – jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie rozporządzenia w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej.
90 dni – jeżeli wartość zamówienia dla robót budowlanych jest równa lub przekracza w złotych równowartość kwoty 20 000 000 euro a dla dostaw lub usług – 10 000 000 euro
60 dni – jeżeli wartość zamówienia jest inna niż określona w pkt. 1 i 2
Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, termin ten może zostać wydłużony nie więcej niż o 60 dni. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.
Gwarancja wadialna może zostać przedłużona jeżeli termin związania ofertą został przedłużony. Do gwarancji zostaje wystawiony aneks z przedłużonym okresem obowiązywania wadium, możliwe jest również wystawienie nowej gwarancji obejmującej przedłużony okres obowiązywania wadium. Jeżeli do gwarancji zostaje wystawiony aneks, to zapis o terminie obowiązywania powinien być sformułowany następująco :
data obowiązywania aneksu od – data związania ofertą, data początkowa z gwarancji – do – data do której został przedłużony termin.
W sytuacji gdy do przedłużenia terminu związania ofertą doszło już po wyborze oferty, obowiązek przedłużenia wadium dotyczy wykonawcy którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
Bieg terminu ( okresu czasu ) związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert, a więc zgodnie z tym zapisem dla obliczenia terminu trwania gwarancji wadium uwzględnia się dzień w którym upływa termin składania ofert, tak sformułowany zapis wynikający z ustawy prawo zamówień publicznych powoduje, że nie ma zastosowania art. 111 paragraf 2 kodeksu cywilnego.
Termin powinien przekraczać okres niezbędny do wezwania gwaranta do zapłaty sumy gwarancyjnej, tj. jeżeli ostatni dzień gwarancji wypada w dzień wolny , termin gwarancji powinien być przedłużony do pierwszego dnia w którym wezwanie byłoby skuteczne.

Szacunkowy cennik gwarancji ubezpieczeniowych
Gwarancja wadium
Suma gwarancyjna
(kwota zabezpieczana gwarancją)

Czas trwania
(w miesiącach)
=

Koszt gwarancji
300.00 PLN
Gwarancja należytego wykonania
Suma gwarancyjna
(kwota zabezpieczana gwarancją)

Czas trwania
(w miesiącach)
=

Koszt gwarancji
400.00 PLN
Gwarancja usunięcia wad i usterek
Suma gwarancyjna
(kwota zabezpieczana gwarancją)

Czas trwania
(w miesiącach)
=

Koszt gwarancji
600.00 PLN
*miesiąc rozpoczęty uważamy za pełny, tzn. jeżeli gwarancja ma obowiązywać przez np. 45 dni w polu czas trwania, wpisz liczbę miesięcy 2.
UWAGA !
Podana cena jest ceną uśrednioną, nie stanowi ona oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, jednak oddaje rzeczywiste ceny jakie obowiązują na rynku gwarancji ubezpieczeniowych, i jest na bieżąco monitorowana.
Przy niskich sumach gwarancyjnych składka za gwarancję jest zaokrąglana do składki minimalnej, średnia składka minimalna za gwarancję to 300, 00 zł.
Planując wydatki wykonania pracy bądź usługi wyliczoną cenę gwarancji, można uwzględnić w kosztach wykonania  tych prac bądź usług.
Pamiętaj cena gwarancji ubezpieczeniowej zależy od wielu czynników między innymi od :
Okresu obowiązywania gwarancji
Sumy gwarancyjnej
Przedmiotu zamówienia
Rodzaju wykonywanej pracy / usługi
Rodzaju branży w której działa firma.
Wyników finansowych firmy składającej wniosek